Deontologische code

DEONTOLOGISCHE CODE

Als psychologe ben ik gebonden aan de deontologische code van de Psychologencommissie. Meer info kan je op volgende website vinden: https://www.compsy.be/sites/default/files/deontologische_code_nl.pdf

De VVKP (Vereniging voor Vlaamse Klinisch Psychologen) legt de belangrijkste principes uit. De gedragsregels besloten in de code zijn opgedeeld volgens vijf waarden of principes:
– Het beroepsgeheim: een psycholoog is gehouden alle informatie die tussen hem en zijn cliënt uitgewisseld wordt geheim te houden. Dit blijft ook zo na het beëindigen van de professionele relatie. Slechts in enkele zeldzame gevallen maakt de wet een uitzondering op deze zwijgplicht. 
Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon: een psycholoog dient de rechten van zijn cliënt te respecteren, meer bepaald zijn vrijheid, waardigheid, privacy, autonomie en zijn integriteit. Een psycholoog moet zorgvuldig te werk gaan en mag je nergens toe dwingen. Als de psycholoog je vraagt iets te doen of te zeggen en je wil dat niet, hoef je daar geen gevolg aan te geven.
– De verantwoordelijkheid: een psycholoog is, ongeacht zijn arbeidsreglement, verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en de adviezen die hij verstrekt. 
– De competentie: een psycholoog dient zijn deskundigheid in stand te houden en verder te ontwikkelen. 
Integriteit en eerlijkheid: als beroepsbeoefenaar neemt een psycholoog een onafhankelijke positie in. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Hij mag binnen zijn beroepsuitoefening zijn persoonlijke belangen niet bevorderen. Dit principe legt onder andere winstbejag, rolvermenging en publiciteit door psychologen aan banden. Uw psycholoog mag je bijvoorbeeld ook niet vragen werkzaamheden voor hem te verrichten. Omgekeerd is het zo, dat de psycholoog van jou mag verwachten dat je hem met respect bejegent en dat je je aan afspraken houdt.

Als de deontologische code niet nageleefd wordt, kan je bij de Psychologencommissie klacht indienen. 

[ Klachten ]

Als er iets is waar je je niet goed bij voelt rond de werking, dan mag je dit steeds aangeven en melden in gesprek. Zo kan ik samen met jou op zoek gaan naar een manier om onze samenwerking te verbeteren.

[ Privacy ]

Al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik en vallen onder het beroepsgeheim. Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor gerichte doorverwijzing, behandeling en overleg. Ze worden niet voor marketing doeleinden aangewend.

Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens (zie de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992). Met een geldig identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan je psycholoog gratis de inzage van je dossier en persoonsgegevens bekomen. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of onvolledig zouden zijn.

De bewaartermijn voor dossiers wordt voorlopig gelijkgesteld aan deze voor medische dossiers (tot de reglementering verder wordt verfijnd). Dit betekent dat ik verplicht ben je dossier 30 jaar bij te houden. Ik kan dus niet ingaan op aanvragen om je dossiergegevens te wissen of te vernietigen (in regel met de aanbeveling van de psychologencommissie).


[ Contact ]

Lindetuin 33, 8793 Sint-Eloois-Vijve

T +32 (0) 486 627 685

E info@evydhoop.be

[contact-form-7 id=”151″ title=”Contactformulier 1″]